O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE W SEJMIE I W SENACIE W II RZECZYPOSPOLITEJ 1919- 1939 PRAWO- ZWYCZAJE- PRAKTYKA PARLAMENTARNA

Publikacje » Nauki ekonomiczne

POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE W SEJMIE I W SENACIE W II RZECZYPOSPOLITEJ 1919-1939
PRAWO-ZWYCZAJE-PRAKTYKA PARLAMENTARNA

Piotr A. Tusiński
2008, wyd. I, format B5, stron 467, 47,25zł


Rozprawa Postępowanie ustawodawcze w Sejmie i w Senacie II Rzeczypospolitej 1919-1939. Prawo – zwyczaje – praktyka parlamentarna jest pierwszym w polskim piśmiennictwie naukowym ujęciem całości zagadnień związanych z opisem najważniejszej – obok kontroli rządu − funkcji parlamentu Polski międzywojennej. Praca oparta jest na pogłębionych badaniach źródłowych i literaturze naukowej z zakresu prawa konstytucyjnego, historii państwa i prawa oraz historii politycznej II RP. Autor czyni liczne odniesienia do europejskiej tradycji parlamentarnej i jej wpływu na funkcjonowanie Sejmu i Senatu Drugiej Rzeczypospolitej przed i po zamachu majowym. Punktem wyjścia do rozważań monografii jest unormowanie procesu stanowienia ustaw zwykłych, kontrolowania działalności ustawodawczej rządu, uchwalania budżetu państwa oraz konstytucji i jej zmian w pozytywnym prawie parlamentarnym prezentowanego okresu Oferowana Państwu monografia adresowana jest do historyków parających się dziejami politycznymi II Rzeczypospolitej, historyków państwa i prawa tego okresu, badaczy systemów politycznych i ustrojowych w XX w. oraz do prawników konstytucjonalistów. Książka porządkuje i ujmuje, często w nowym świetle, wiele zagadnień funkcjonowania Sejmu i Senatu oraz jego relacji z rządem w okresie międzywojennym.

 

SPIS TREŚCI


WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

 

Rozdział I

PROCES USTAWODAWCZY W PRZEPISACH POZYTYWNEGOPRAWA PARLAMENTARNEGO II RZECZYPOSPOLITEJ

1. Określenie podstawowych pojęć

2. Ustawodawstwo w przepisach konstytucji

3. Ustawodawstwo w przepisach ustaw zwykłych

4. Proces ustawodawczy w regulaminach Sejmu i Senatu

5. Los projektów ustaw nieuchwalonych – zasada dyskontynuacji

 

Rozdział II

FAZA GŁÓWNA POSTĘPOWANIA USTAWODAWCZEGOW ZAKRESIE UCHWALANIA USTAW ZWYKŁYCHW PRAKTYCE SEJMOWEJ

1. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustaw zwykłych

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy na plenum Sejmu

3. Etap prac komisji sejmowych nad projektem ustawy

4. Drugie czytanie projektu ustawy na plenum Sejmu

5. Trzecie czytanie projektu ustawy na plenum Sejmu

6. Procedury postępowania skróconego w Sejmie

 

Rozdział III

POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE W ZAKRESIEUCHWALANIA USTAW ZWYKŁYCH W PRAKTYCESENACKIEJ I W EWENTUALNEJ FAZIE SEJMOWEJ

1. Czynności wstępne fazy senackiej postępowania ustawodawczego

2. Etap prac komisji senackich nad projektem ustawy

3. Czytanie projektu ustawy na plenum Senatu

4. Postępowanie w Sejmie z projektami ustaw powracającymi z Senatu

 

Rozdział IV

SZCZEGÓLNA PROCEDURA KONTROLNO-USTAWODAWCZAPRZY ZATWIERDZANIU PRAWODAWSTWADEKRETOWEGO W PRAKTYCE SEJMU I SENATU

1. Sejm Ustawodawczy a dekrety Rady Regencyjnej i Naczelnika Państwa wydane przed 10 lutego 1919 r.

2. Konstytuanta a ustawodawstwo delegowane i akty prawotwórstwa wyjątkowego

3. Parlament a ustawodawstwo delegowane przed uchwaleniem Noweli sierpniowej

4. Sejm i Senat a ustawodawstwo delegowane pod rządami Noweli sierpniowej z 1926 r.

5. Parlament a ustawodawstwo delegowane pod rządami Konstytucji kwietniowej

 

Rozdział V

PROCEDURA BUDŻETOWA W PRAKTYCE SEJMOWEJ I SENACKIEJ

1. Praktyka w zakresie inicjatywy budżetowej

2. Kształtowanie się cech charakterystycznych procedury

budżetowej w okresie rządów parlamentarno-gabinetowych

3. Procedura budżetowa pod rządami Noweli sierpniowej

4. Procedura budżetowa pod rządami Konstytucji kwietniowej

 

Rozdział VI

TRYBY UCHWALANIA KONSTYTUCJI I JEJ ZMIANW PARLAMENCIE II RZECZYPOSPOLITEJ

1. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie konstytucji

2. Uchwalenie Małej konstytucji 20 lutego 1919 r.

3. Procedowanie w sprawie uchwalenia Konstytucji marcowej 1921 r.

4. Postępowanie w sprawie uchwalenia Noweli sierpniowej w 1926 r.

oraz dalsze próby zmiany konstytucji przez Sejm I kadencji

5. Prace Sejmu II kadencji nad rewizją konstytucji

6. Proces przygotowania Konstytucji kwietniowej

 

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ ŹRÓDEŁ I BIBLIOGRAFIA

INDEKS NAZWISK

WYKAZ TABEL

ABSTRACT

 


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d