O Wydawnictwie
Procedura recenzowania
Zasady etyki wydawniczej
Nowości
Publikacje
Nauki ekonomiczne
Filologia polska
Filologia niemiecka
Filologia angielska
Sztuka
Języki obce
Nauki medyczne
Filozofia
Pedagogika
Dydaktyka
Wychowanie fizyczne
Informatyka, Matematyka, Fizyka
Mechanika, Budowa maszyn
Transport
Automatyka, Elektronika, Telekomunikacja
Technologie chemiczne
Prawo i administracja
Czasopismo
Przebieg procesu wydawniczego
Wskazówki dla autorów
Zamówienia
Kontakt

INTEGRACJA SOCJALNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

Publikacje » Nauki ekonomiczne

INTEGRACJA SOCJALNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

pod redakcją Katarzyny Głąbickiej
2008, wyd. I, format B5, stron 252, 26,25zł


Integracja socjalna jest najczęściej definiowana jako stan lub proces zachodzący w społeczeństwie, polegający na tym, że jego poszczególne elementy przejawiają tendencje do scalania się w harmonijną i skoordynowaną, funkcjonalną całość. To także likwidowanie barier uniemożliwiających lub utrudniających nawiązywanie kontaktów pomiędzy jednostkami lub grupami społecznymi. Przejawem integracji socjalnej w społecznościach lokalnych jest zjawisko odzwierciedlenia istniejącego ładu społecznego, stabilność i trwałość społeczeństwa lub grupy społecznej. Celem działań na rzecz kreowania europejskiej przestrzeni socjalnej jest rozciągnięcie dobrobytu ekonomicznego i spójności społecznej na cały obszar. W akceptowanej wzajemnie, wspólnej przestrzeni socjalnej, powinna panować solidarność między narodami i ludźmi oraz jednakowo wysoka jakość życia wszystkich obywateli. Cele europejskiej przestrzeni socjalnej odnoszą się do 3 dużych obszarów:Poprawy warunków życia, pracy i kształcenia, co wiąże się z zadaniami rozwoju regionalnego i zwalczaniem ubóstwa. Problemy te powinny być rozwiązywane na rynku wspólnotowym i dzięki wspólnotowym funduszom strukturalnym, wyrównującym różnice. Programy socjalne powinny również być przeprowadzane przy wykorzystaniu funduszów socjalnych i regionalnych w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zabezpieczenie w tym obszarze harmonizacja prawa jeszcze nie nastąpiła, albowiemspołeczne pomiędzy państwami występują naturalne różnice w finansowaniu, zarządzaniu instytucjami świadczącymi usługi oraz w jakości świadczeń. Zamiast harmonizacji występuje tu koordynacja zróżnicowanych systemów.Zatrudnienie i wykształcenie powinny być jednolicie uregulowane dla wszystkich państw członkowskich UE tak, by służyły tworzeniu przestrzeni socjalnej, odpowiadającej rozwojowi gospodarczemu w poszczególnych krajach.

 

Spis treści

 Przedmowa

A. Integracja socjalna wobec wybranych grup społecznych

Jadwiga Kida – Niepewność, nierówność, marginalizacja.
Działania społeczne wobec wybranych kwestii społecznych

Barbara Olbrych – Nierówności dochodowe jako źródło dezintegracji społecznej ......

Barbara Skałbania, Ewa Fiołna – Jakość życia i formy wsparcia społecznego
wychowanków domu dziecka

Jolanta Borek – Rodzinne domy pomocy jako alternatywa dla wykluczenia
społecznego mieszkańców domów pomocy społecznej

Agnieszka Majewska – Problemy reintegracji społecznej bezdomnych

B. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego

Maria Pierzchalska – Społeczeństwo obywatelskie i kreatywne jako czynnik
rozwoju lokalnego

Maria Gagacka – Rola sektora organizacji pozarządowych w reintegracji
społecznej – dynamika zmian

Izabela Mendel – Działalność socjalna organizacji pozarządowych
w aglomeracji górnośląskiej

C. Postawy pracowników socjalnych w społeczności lokalnej

Zbigniew Ostrach – Pozycja pracownika socjalnego-prawne i społeczne
uwarunkowania

Katarzyna Nowak – Poczucie własnej skuteczności pracowników socjalnych
w Radomiu

Katarzyna Nowak, Małgorzata Chmiel – Zespół wypalenia zawodowego
pracowników socjalnych w Radomiu

 

D. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Marek Leszczyński – Bezpieczeństwo socjalne a dostęp do rynku pracy
w ujęciu teorii segmentacyjnych

Marzena Kędra-Podlipniak – Bezrobocie w Radomiu jako problem lokalnej
pomocy społecznej

Rafał Muster – Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec wymogów
współczesnego rynku pracy

Agata Wesołowska – Skrzydlata przyszłość zawodowa? Program
„Pegaz
2006” na tle pozostałych projektów unijnych w Powiatowym
Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia w latach 2004-2006

 

 

 

 


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d