Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

dr Anna Spólna (Katedra Filologii Polskiej)

Struktura Wydziału » Katedra Filologii Polskiej » Profile pracowników

dr Anna Spólna

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Adiunkt w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Współtworzy Pracownię Literatury Współczesnej.

 

Przebieg kariery naukowej:

• 1997 – Magisterium – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (na podstawie pracy: Od „odmowy współudziału” do „ustateczniania się buntu”. Przemiany „ja” poetyckiego w liryce Jacka Podsiadły). Studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem.

• 2006 – Doktorat – UJ w Krakowie (na podstawie rozprawy: Polska poezja żałobna po II wojnie światowej wobec tradycji literackiej, promotor: prof. dr hab. Marian Stala).

 

Nagrody i odznaczenia:

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia (2008 r.).

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014 r.).

 

Przebieg kariery zawodowej:

• 1997- 1998 – praca nauczyciela akademickiego w Kolegium Nauczycielskim UMCS w Radomiu

• 1997- 2010 – praca nauczyciela języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Radomiu

• 2007- 2009 – praca nauczyciela akademickiego w Międzyuczelnianym Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Społecznych WSH i FM im. F. Skarbka (Oddział w Radomiu)                                  

• 2007-2015 – praca nauczyciela języka polskiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu

• 2008 – praca nauczyciela akademickiego w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych TWP w Radomiu

• 2009 – stanowisko adiunkta w Zakładzie Polonistyki Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej (Pracownia Literatury Współczesnej)

• 2012 – stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UT-H im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Pracownia Literatury Współczesnej)

• 2016 – stanowisko specjalisty ds. edukacji i nauki w Muzeum Witolda Gombrowicza, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

 

 

Obszar badań naukowych:

Specjalność naukowa: historia literatury polskiej XX i XXI wieku.

Tematyka badań: współczesna literatura polska (szczególnie poezja najnowsza); genologia; teorie odbioru; problematyka tradycji literackiej

Współwykonawca prac badawczych WF-P UTH:

- "Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym" (2013-2014)

- "Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym i medialnym" (2015-2016)

- „Język w literaturze, kulturze i edukacji: związki, poświadczenia, relacje” (2018)

 

Publikacje:

Monografie i książki krytycznoliterackie:

1. Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

2. Na skrzyżowaniu głosów. Szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2012.

3. Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2017.

 

 

Redakcja naukowa:

Iwaszkiewicz w podróży, pod red. E. Kołodziejczyk i A. Spólnej, "Radomskie Monografie Filologiczne" nr 2 (3) 2013, Wydawnictwo UTH, Radom 2013.

Gombrowicz z przodu i z tyłu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola-Radom, 20-22 października 2014 roku, pod red. K. Ćwiklińskiego, A. Spólnej, D. Świtkowskiej, Wydawnictwo UTH, Radom 2015.

"Radomskie Studia Humanistyczne" (zastępca redaktora naczelnego od 2015 r.).

„Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli” (członkini zespołu redakcyjnego od 2017 r.).

 

Artykuły:

52 artykuły w recenzowanych czasopismach i monografiach naukowych.

Aktualny wykaz artykułów_dr Anna Spólna (plik do pobrania)

 

Prace redakcyjne, edytorskie i popularyzatorskie:

Ich ślady. Kobiety w historii Radomia, pod red. A. Morgan i A. Skubisz Szymanowskiej, Radom 2011 (redakcja tekstu).

Kilkadziesiąt recenzji i szkiców krytycznych zamieszczonych w pismach literackich: "Akcent", "Arterie", "Bliza", "Fraza", "Kresy", "Miesięcznik Prowincjonalny", "Nowa Dekada Krakowska", "Odra", "Twórczość".

M. Alzak, Codzienna niecodzienność. Edukacja dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej, Radom 2016 (redakcja tekstu).

 

Wywiady

Anna Spólna, Neodvisnost od pravil literarnega življenja ali pretirana samopromocija?
Pogovor s poljsko kritičarko Anno Spólno (Andrej Hočevar)
, przeł. Staša Pavlović, „LUD Literatura” 25.02.2015 [dostępne w Internecie na stronie
http://www.ludliteratura.si/intervju/anna-spolna-neodvisnost-od-pravil-literarnega-zivljenja-ali-pretirana-samopromocija/]

 

Opracowania:

Posłowie, do: Joseph Bédier, Dzieje Tristana i Izoldy, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Wydawnictwo „Zielona Sowa", Kraków 1997, s. 86-98.

Posłowie, do: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. Franciszek Mirandola, Wydawnictwo „Zielona Sowa", Kraków 1999, s. 87-98.

 

Organizacja konferencji:

2012

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Iwaszkiewicz w podróży”, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe. Współorganizowana z dr Ewą Kołodziejczyk (Radom, 26-27 kwietnia 2012 roku)

2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gombrowicz z przodu i z tyłu”, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Oddział Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Współorganizowana z dr. hab. Krzysztofem Ćwiklińskim, dr Dominiką Świtkowską, Tomaszem Tyczyńskim (Radom-Wsola, 20-22 października 2014 roku)

 

Czynny udział w 29 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych:

Kompletny wykaz konferencji naukowych z czynnym udziałem dr Anny Spólnej (plik doc)

 

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie zajęć kursowych na kierunku polonistyka (m.in. z polskiej literatury współczesnej, literatury Oświecenia i Romantyzmu; zajęcia z literatury powszechnej XX i XXI wieku, retoryki, poetyki, wiedzy o teatrze,  nauk pomocniczych filologii polskiej, motywów biblijnych i mitologicznych w literaturze, literatury dla dzieci i młodzieży).

Prowadzenie zajęć kursowych na kierunku dziennikarstwo z komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej, komunikacji interpersonalnej, teorii komunikowania masowego, dziennikarstwa internetowego, kultury słowa, krytyki literackiej i twórczego pisania.

Wypromowanie pięciu prac licencjackich (2015 r.).

Recenzowanie kilkudziesięciu prac licencjackich powstałych w Katedrze Filologii Polskiej WF-P UTH (lata 2011-2017).

Opiekunka praktyk dydaktycznych oraz zawodowych na kierunku polonistyka i dziennikarstwo (od roku akademickiego 2015-2016).

Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej mgr Justyny Cerazy Między strategią skandalu a poetyką ciała. Twórczość Krzysztofa  Jaworskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 2017 r.).

 

Uniwersyteckie wykłady i zajęcia dodatkowe:

W ramach Pracowni Literatury Współczesnej (corocznie).

Dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku: wykłady Kaskaderzy polskiej poezji (12.04.2011 r.) oraz Pamięć żywych i umarłych w poezji epicedialnej (19.11.2011 r.).

Podczas Dni Otwartych Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego (2012 r.).

Prowadzenie zajęć Pomiędzy relanością a utopią. Obraz miasta w twórczości Prusa - w ramach warsztatu Prusowski realizm bez granic z cyklu Prus nieodczytany. Prus niedoczytany. Organizatorzy: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH, Narodowe Centrum Kultury, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obchody roku Bolesława Prusa, 2012 r.).

Prowadzenie cyklu konsultacji "Maturalne SOS" dla młodzieży licealnej Radomia (2013-2014 r.).

Prowadzenie kursu języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy (2014 i 2015 r.)

Wykład Dialog z romantyzmem w poezji polskiej XXI wieku) w ramach cyklu wykładów "Kochanowski dla Radomia", Resursa Obywatelska w Radomiu, 20.01.2017 r.).

Wykład Iłżecki Leśmian – Leśmianowska Iłża w ramach obchodów Roku Leśmianowskiego w Iłży (26.10.2018r.).

Rozmowa z dr. hab. Krzysztofem Ćwiklińskim Gombrowicz – Czapski. Spór i fascynacja w ramach Międzynarodowego Festiwalu Józefa Czapskiego (5.11. 2017r.)

 

Działalność dydaktyczno-naukowa i organizacyjna (2009-2018) – dr Anna Spólna  (wykaz szczegółowy – plik do pobrania)

 

Życie prywatne:

Mężatka, matka trzech córek.


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny