Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału (działająca do 31.08.2019)
Sekretariat
Plany zajęć - BOS nr 2
Nauczanie zdalne
Konsultacje pracowników WF-P
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Edurom - Dostęp do Sieci (Studenci i Wykładowcy)
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Radomskie Studia Filologiczne
Projekt POWER "Kompetencje kluczem do kariery WF-P" (2016-2019)
"Zintegrowany Program UTHRad." - Filologia i Pedagogika (2018-2022)
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
MEMSOURCE
 

 

 

dr hab. Anna Spólna, prof. UTH (Katedra Filologii Polskiej)

Struktura Wydziału » Katedra Filologii Polskiej » Profile pracowników

Dr hab. Anna Spólna, prof. UTH (Katedra Filologii Polskiej)

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Profesor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katedra Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego

 

Przebieg kariery naukowej

• 1997 – magisterium, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (na podstawie pracy: Od „odmowy współudziału” do „ustateczniania się buntu”. Przemiany „ja” poetyckiego w liryce Jacka Podsiadły). Studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem.

• 2006 – doktorat, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (na podstawie rozprawy: Polska poezja żałobna po II wojnie światowej wobec tradycji literackiej, promotor: prof. dr hab. Marian Stala).

• 2019 – habilitacja (tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych, uchwałą Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 16.01.2019).

 

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia (2008 r.)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014 r.)

Nagroda Literacka Miasta Radomia (w kategorii Książka Naukowa) za monografię Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej  (2019 r.)

 

Przebieg kariery zawodowej

• 1997- 1998 – praca nauczyciela akademickiego w Kolegium Nauczycielskim UMCS w Radomiu

• 1997- 2010 – praca nauczyciela języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Radomiu

• 2007- 2009 – praca nauczyciela akademickiego w Międzyuczelnianym Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Społecznych WSH i FM im. F. Skarbka (Oddział w Radomiu)                                  

• 2007-2015 – praca nauczyciela języka polskiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu

• 2008 – praca nauczyciela akademickiego w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych TWP w Radomiu

• 2009 – stanowisko adiunkta w Zakładzie Polonistyki Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej (Pracownia Literatury Współczesnej)

• 2012 – stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UT-H im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Pracownia Literatury Współczesnej)

• 2016 – stanowisko specjalisty ds. edukacji i nauki w Muzeum Witolda Gombrowicza, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

• 2019 – stanowisko profesora uczelni Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

  

Obszar badań naukowych

Specjalność naukowa: historia literatury polskiej XX i XXI wieku.

Tematyka badań: współczesna literatura polska (szczególnie poezja najnowsza); genologia; teorie odbioru; problematyka tradycji literackiej, twórczość Witolda Gombrowicza.

Współwykonawca prac badawczych WF-P UTH:

- „Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym" (2013-2014)

- „Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym i medialnym" (2015-2016)

- „Język w literaturze, kulturze i edukacji: związki, poświadczenia, relacje” (2018)

 

Publikacje

Monografie i książki krytycznoliterackie:

1. Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

2. Na skrzyżowaniu głosów. Szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2012.

3. Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2017.

4. Dialogi z Mickiewiczem. Aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej, wyd. II zmienione, Wydawnictwo Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2020.

Redakcja naukowa

Iwaszkiewicz w podróży, pod red. E. Kołodziejczyk i A. Spólnej, "Radomskie Monografie Filologiczne" nr 2 (3) 2013, Wydawnictwo UTH, Radom 2013.

Gombrowicz z przodu i z tyłu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola-Radom, 20-22 października 2014 roku, pod red. K. Ćwiklińskiego, A. Spólnej, D. Świtkowskiej, Wydawnictwo UTH, Radom 2015.

"Radomskie Studia Humanistyczne" (zastępca redaktora naczelnego 2015-2018 r.).

„Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli” (członkini zespołu redakcyjnego od 2017 r.).

Pozostałe publikacje

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709286878c28a04739740c


Członkostwo w  organizacjach naukowych

Radomskie Towarzystwo Naukowe, od 2008 r.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Radomiu, od 2010 r.

Jury Nagrody Literackiej Miasta Radomia, 2009-2017 r.

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Kielcach, 2013-2019 r.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Warszawie, od 2015 r.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny