SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - Nowy Kierunek

Na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej zostaウ utworzony nowy kierunek studiów pierwszego stopnia „Elektronika i Telekomunikacja” ze specjalnoカciami: Telekomunikacja bezprzewodowa i Teleinformatyka, zapewniajアcymi odpowiednie przygotowanie w zakresie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji i róソnego rodzaju usウug, wdraソania i eksploatacji ukウadów, urzアdze i systemów elektronicznych oraz systemów i usウug telekomunikacyjnych. Pierwsza rekrutacja na rok akademicki 2010/2011r.

Absolwent kierunku studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja b鹽zie posiadaウ uksztaウtowany zasób wiedzy z dyscyplin podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, informatyka, metodyki i technik programowania, technik symulacyjnych i obliczeniowych oraz obwodów i sygnaウów. Wiedza ta b鹽zie uzupeウniona wiadomoカciami specjalistycznymi z zakresu materiaウów i elementów elektronicznych, teorii sygnaウów i modulacji, cyfrowego przetwarzania sygnaウów, techniki analogowej i cyfrowej oraz techniki mikroprocesorowej, elektroniki mocy, miernictwa wielkoカci nieelektrycznych, miernictwa elektronicznego, ukウadów radioelektronicznych, ochrony przeciwzakウóceniowej, optoelektroniki, techniki regulacji, propagacji FEM, techniki emisji w tym anten inteligentnych, systemów ウアcznoカci bezprzewodowej a takソe wzbogacona o umiej黎noカci posウugiwania si profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, komputerowym wspomaganiem projektowania, umiej黎noカci tworzenia programów mikroprocesorowych w j黝ykach wewn黎rznych oraz ochrony informacji w systemach telekomunikacyjnych.

Wiedza absolwenta specjalnoカci Telekomunikacja bezprzewodowa jest poszerzona w zakresie bezprzewodowych linii transmisyjnych i techniki wielkich cz黌totliwoカci. W ramach kierunku Telekomunikacja bezprzewodowa istnieje moソliwoカ pogウ鹵ienia wiadomoカci z zakresu ukウadów elektroniki profesjonalnej, techniki telewizyjnej, urzアdze radiowo-telewizyjnych i urzアdze nadawczo-odbiorczych, oprogramowania inソynierskiego oraz komputerowego wspomagania projektowania ukウadów telekomunikacji bezprzewodowej, systemów satelitarnych jako segmentu telefonii komórkowej, systemów satelitarnych do wyznaczania parametrów przestrzennych, jednolitego czasu i wektora pr鹽koカci specjalizowanego odbiornika.

Wiedza absolwenta specjalnoカci Teleinformatyka jest wzbogacona o wiadomoカci z zakresu oprogramowania, architektury systemów komputerowych, systemów telekomutacji i sieci komputerowych, praktycznych systemów teleinformatycznych, a takソe o wybrane zagadnienia zwiアzane z architekturア i programowaniem systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, technologii internetowych oraz systemów multimedialnych i specjalistycznych programów symulacyjnych i grafiki komputerowej.

Po ukoczeniu studiów absolwent Kierunku Elektronika i Telekomunikacja b鹽zie potrafiウ:

 • organizowa wウasne stanowisko pracy z uwzgl鹽nieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpoソarowej, ochrony カrodowiska oraz zasad ergonomii;
 • przestrzega zasad bhp podczas pracy przy urzアdzeniach elektrycznych, elektronicznych i pomiarach elektrycznych;
 • wykonywa montaソ, przeglアd, napraw i modernizacj komputerów;
 • instalowa systemy operacyjne oraz oprogramowanie uソytkowe i narz鹽ziowe w komputerach;
 • projektowa i budowa sieci komputerowe dla maウych i カrednich przedsi鹵iorstw;
 • instalowa oprogramowanie sieciowe na serwerach;
 • zabezpiecza komputery i sieci przed wirusami oraz podウアcza sieci lokalne do Internetu;
 • nadzorowa montaソ ウアczy teletransmisyjnych oraz podzespoウów i urzアdze wchodzアcych w skウad sieci teleinformatycznej;
 • obsウugiwa i eksploatowa urzアdzenia sieci teletransmisyjnych, a takソe diagnozowa uszkodzenia ウアczy transmisyjnych oraz urzアdze i podzespoウów wchodzアcych w skウad takiej sieci;
 • czyta i wykonywa rysunki techniczne elementów maszyn i urzアdze mechanicznych, elementów maszyn i urzアdze elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montaソowych stanowiアcych dokumentacj sieci teleinformatycznej;
 • obsウugiwa, diagnozowa i naprawia telefony komórkowe oraz instalowa w nich oprogramowanie;
 • montowa i konfigurowa urzアdzenia ウアcznoカci bezprzewodowej;
 • eksploatowa urzアdzenia i systemy elektroniczne i radiokomunikacyjne;
 • testowa i diagnozowa urzアdzenia techniki mikroprocesorowej;
 • identyfikowa systemy kryptograficzne;
 • obsウugiwa instalowa i diagnozowa przetworniki pomiarowe;
 • programowa sterowniki przemysウowe;
 • zarzアdza interfejsami pomiarowymi i diagnostycznymi;
 • wspóウpracowa z innymi pracownikami podczas realizacji zada zawodowych.

Obszary zatrudnienia

Inソynierowie tego kierunku mogア podejmowa prac w róソnych zakウadach pracy, takich jak:

 • przedsi鹵iorstwa korzystajアce z informacji w formie elektronicznej;
 • firmy montujアce i sprzedajアce komputery oraz montujアce i naprawiajアce telefony komórkowe;
 • organy administracji publicznej i przedsi鹵iorstwa eksploatujアce systemy teleinformatyczne;
 • firmy カwiadczアce usウugi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • firmy projektujアce i wdraソajアce nowoczesne rozwiアzania teleinformatyczne;
 • zakウady zatrudniajアce osoby na stanowisku inソyniera telekomunikacji (operatorzy telekomunikacyjni, przedsi鹵iorstwa z branソy IT, itp.).


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki