SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

TURYSTYKA I REKREACJA

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

TURYSTYKA I REKREACJA - Nowy Kierunek


Na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej zostaウ utworzony nowy kierunek studiów pierwszego stopnia „Turystyka i Rekreacja” ze specjalnoカciami: Organizacja i obsウuga w turystyce i rekreacji. Pierwsza rekrutacja na rok akademicki 2010/2011r.

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja b鹽zie posiadaウ wiedz ogólnア z zakresu nauk przyrodniczych, spoウecznych, ekonomicznych i technicznych, w szczególnoカci technik komputerowych, multimedialnych, systemów ウアcznoカci i globalnej komunikacji. B鹽zie potrafiウ w peウni korzysta z nowoczesnych technik audio – wizualnych. B鹽zie przygotowany do podejmowania dziaウalnoカci w zakresie turystyki i rekreacji, usウug, organizacji i logistyki w turystyce i rekreacji. Absolwent b鹽zie posiadaウ umiej黎noカci: organizowania pracy oraz podejmowania przedsi黔zi w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla róソnych grup odbiorców oraz nawiアzywania kontaktów i komunikowania si w co najmniej jednym j黝yku obcym opanowanym na poziomie biegウoカci B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztaウcenia J黝ykowego Rady Europy. Absolwent b鹽zie równieソ umiaウ posウugiwa si j黝ykiem specjalistycznym umoソliwiajアcym porozumiewanie si w dziaウalnoカci zawodowej. Dzi麑i odpowiednio dobranemu programowi moソliwe b鹽zie przystアpienie do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu ECDL.

W oparciu o wieloletnie doカwiadczenie w dziedzinie logistyki, transportu, telekomunikacji i technik multimedialnych, Wydziaウ proponuje pewne novum w tego typu studiach, charakteryzujアce si zwi麑szonym naciskiem na sprawy zwiアzane z organizacjア turystyki i rekreacji w oparciu o znajomoカ zagadnie technicznych. W swojej przyszウej pracy zawodowej Absolwent sam b鹽zie mógウ podejmowa decyzj, z jakiego sprz黎u multimedialnego korzysta, jak zorganizowa i zabezpieczy imprezy turystyczne i rekreacyjne od strony logistycznej i transportowej, ale takソe prawnej i organizacyjnej. B鹽zie zatem specjalistア w dziedzinie specyficznych zagadnie branソowych.
Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja moソe podjア prac w biurach podróソy, hotelach lub oカrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, a takソe w administracji publicznej i innych jednostkach カwiadczアcych usウugi z zakresu turystyki i rekreacji. B鹽zie przygotowany równieソ do prowadzenia wウasnej dziaウalnoカci w wskazanym zakresie.

 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki