SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

PRAWA DOKTORYZOWANIA NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

 

 

 

 

Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puウaskiego
decyzjア Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuウów,
z dniem 21 czerwca 2010r. uzyskaウ uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych
w dyscyplinie elektrotechnika


 

  

 
 

  Szanowni Pastwo

Z okazji uzyskania przez Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki nowych praw doktoryzowania, pragn pogratulowa zapaウu i entuzjazmu wszystkim Pastwu, którzy przyczynili si do tego sukcesu. Wyrazy szacunku i sウowa podzi麑owania zechcア przyjア byli Dziekani Wydziaウu, szczególnie Prof. dr hab. inソ. Mirosウaw Luft i Prof. dr hab. inソ. Zbigniew 」ukasik oraz Wszyscy Pastwo, którzy tworzyli kadr kierowniczア Wydziaウu na przestrzeni 40-tu lat jego istnienia. Serdecznie dzi麑uj Kadrze naukowo-dydaktycznej, Kadrze inソynieryjno-technicznej, Administracji wydziaウowej, jak równieソ naszym wypromowanym Doktorom, Absolwentom i Studentom - którzy bardzo dobrze „pracujア” na opini Wydziaウu.

Pracownikom Wydziaウu Transportu i Elektrotechniki ソycz wielu dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych oraz dalszej serdecznej i ソyczliwej wspóウpracy.
Niech Wydziaウ Transportu i Elektrotechniki rozwija si i umacnia swojア pozycj w Uczelni i w カrodowisku!

DZIEKAN

dr hab. inソ. Elソbieta Szychta, prof. nadzw.

 

 

 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki