SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PO KIERUNKU TRANSPORT

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U

Zgodnie z Rozporzアdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011r. zmieniajアce rozporzアdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2011r.) absolwenci kierunku Transport o specjalnoカci „Drogi Kolejowe” mogア ubiega si o uprawnienia budowlane przewidziane dla specjalnoカci kolejowych.

DZIEKAN

dr hab. inソ. Elソbieta Szychta, prof. nadzw.

 


do gry
wyカlij
drukuj

 
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki