Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Kredyty studenckie

Studenci »Pomoc materialna »

Inną formą pomocy materialnej dla wszystkich studentów/doktorantów (studia stacjonarne i niestacjonarne) są kredyty. W zakresie kredytów studenckich obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. (Dz.U. Nr 87 z 2010 r. poz. 560 z późn.zm.) - pobierz.

Poniżej przedstawiona jest informacja o kredytach studenckich w roku 2012/13, w systemie ich przyznawania mogą nastąpić nieznaczne zmiany w roku 2013/14, o których poinformujemy pod koniec września 2013.

Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących:

  1. PKO Bank Polski S.A,
  2. Bank PEKAO S.A.,
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
  4. SGB-BANK S.A.

Wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki studenckiej składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego lub banku przez niego wskazanym, wybranym przez studenta / doktoranta do dnia 15 listopada. Wniosek o udzielenie kredytu składają studenci / doktoranci, którzy ubiegają się o kredyt po raz pierwszy. Przy składaniu wniosku należy przedstawić dochody na osobę w rodzinie. W grudniu 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2012/2013 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2.300 zł.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat.

Transze kredytu wypłacane są co miesiąc w wysokości 600 zł.

Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Nie przedstawienie jej w terminie skutkuje wstrzymaniem transz.

Specjalne zaświadczenie o studiach student będzie zobowiązany przedstawić w banku jedynie przy ubieganiu się o kredyt lub aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt. Zaświadczenie o studiach jest uwzględniane przez bank także w przypadku, gdy student przebywa poza zagranicami kraju. Zaświadczenia wydają właściwe dziekanaty.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

W przypadku trudności w spłacie kredytu bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Jeżeli kredytobiorca ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu. O umorzenie kredytu studenckiego może ubiegać się student, który złożył w tej sprawie wniosek do dziekana i spełnia poniższe warunki:

  • zaliczył w terminie egzamin magisterski i uzyskał ostateczną ocenę na dyplomie „bardzo dobry”
  • uzyskał w całym toku studiów średnią ocen z zaliczeń i egzaminów minimum 4,0 (średnia liczona jak do dyplomu)
  • nie powtarzał roku studiów, nie przebywał na urlopie, nie miał przerwy w studiach (wyjątek stanowi urlop z tytułu urodzenia dziecka lub opieki nad nim oraz kontynuowania studiów na innej uczelni).

Potwierdzenia uprawnień studenta do umorzenia kredytu dokonuje na wniosku kredytobiorcy Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, jeżeli student – wnioskodawca spełnił ww. warunki i dodatkowo zalicza się do grupy 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu. Ranking najlepszych studentów jest przeprowadzany raz do roku, do końca stycznia za rok poprzedni.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie MNiSW - zobacz. Informacji udzielają również Biura Obsługi Studenta i Dział Spraw Studenckich.
 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji