Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Stypendia Ministra

Studenci »Pomoc materialna »

Akty prawne dotyczące przyznawania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Stypendium Ministra dla studentów

Stypendium na rok akademicki 2014/2015 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2013/2014 oraz spełnił jeden z dwóch warunków:

  1. szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku lub;
  2. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie do właściwego Kierownika Biura Obsługi Studenta kompletnych i czytelnie wypełnionych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014 r. Wnioski będą opiniowane przez Radę Wydziału i podpisywane przez Dziekana Wydziału. Kierownik Biura Obsługi przekazuje podpisane wnioski do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2014 r.

Zarządzenie R-53/2012 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim w Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – sprawdź.


Stypendium Ministra dla doktorantów

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  1. wykazał się postępami w pracy naukowej;
  2. uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
  3. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie do właściwego Kierownika Biura Obsługi Studenta kompletnych i czytelnie wypełnionych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014 r.

Wnioski będą opiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana Wydziału.Kierownik Biura Obsługi Studenta przekazuje podpisane wnioski do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2014 r.

Zarządzenie R-54/2012 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w danym roku akademickim w Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – sprawdź.


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji