Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Stypendia studenckie

Studenci »Pomoc materialna »

Kwoty świadczeń stypendialnych będą ustalone po zbilansowaniu funduszu i podane do wiadomości nie później niż w listopadzie. Zgodnie z Regulaminem (…) pomocy materialnej (…) pierwsza wypłata stypendiów nastąpi w grudniu br. (za miesiące październik, listopad i grudzień).

 _

TRYB SKŁADANIA PODAŃ

Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2014/2015 należy wypełniać elektronicznie po zalogowaniu w portalu Wirtualna Uczelnia dostępnym pod adresem www.euczelnia.uniwersytetradom.pl.

Wydrukowane i podpisane wnioski należy złożyć w terminie do 15 października 2014 r.

Uwaga! Kalkulator dochodów będzie dostępny po 30.09.2014 r. po ogłoszeniu przez GUS średniego dochodu z rolnictwa).

 _

STYPENDIUM SOCJALNE

Jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie studenta w 2013 r. wynosił miesięcznie nie więcej niż 850,- zł – można ubiegać się o stypendium socjalne. Nie oznacza to automatycznego przyznania stypendiów dla wszystkich, którzy spełniają to kryterium dochodowe. Ustawowo – stypendium socjalne mają zagwarantowane studenci o dochodzie do 592,80 zł na osobę, pozostali – w zależności od przeprowadzonego bilansu funduszu pomocy materialnej, który nastąpi po złożeniu wniosków. Określenie wysokości stypendiów nastąpi w październiku/listopadzie, a pierwsza wypłata do 12 grudnia (za miesiące październik, listopad i grudzień).. Aby ubiegać się o stypendium socjalne:

Wypełnij wniosek on-line, zapisz i wydrukuj. W razie potrzeby skorzystaj z wyjaśnień zawartych w Przewodniku stypendialnym.

Pobierz dodatkowe formularze: jeśli członek rodziny studenta prowadzi własną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym lub w formie karty podatkowej, albo też osiągnął dochody, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, aby je zadeklarować pobierz załącznik Oświadczenie o dochodzie (…), [Załącznik Nr 3.1, 3.2 do Regulaminu (…)], wydrukuj, wypełnij ręcznie i dołącz do wniosku o stypendium socjalne.

Całość w formie papierowej (wydruk i wypełnione ręcznie formularze) składamy wraz z wymaganymi zaświadczeniami w swoim Biurze Obsługi Studenta w terminie do 15 października.

_

DODATEK MIESZKANIOWY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Wypełnij on-line wniosek, zapisz i wydrukuj, uzyskaj na formularzu potwierdzenie zakwaterowania, złóż w swoim Dziekanacie w terminie do 15 października. Wnioski mogą składać tylko studenci, którzy kwalifikują się (złożyli wnioski) o stypendium socjalne.

 _

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Wypełnij on-line wniosek, zapisz i wydrukuj,dołącz wymagane dokumenty, uzyskaj potwierdzenie średniej ocen w swoim Dziekanacie, potwierdzenia innych osób wskazanych we wniosku zgodnie z kompetencjami, dołącz wymagane załączniki (opisane w Zasadach przyznawania stypendium Rektora) i złóż całość w Dziale Spraw Studenckich w terminie do 15 października.

 _


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Pobierz wniosek, [Załącznik nr 6 do Regulaminu (…)], wydrukuj, wypełnij ręcznie, złóż za pośrednictwem i po uzyskaniu opinii kierownika studiów doktoranckich.

Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane doktorantowi:

  1. na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał nie mniej niż 11 punktów,
  2. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli łącznie spełnił następujące warunki:
    a) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen z egzaminów objętych programem nie mniejszą niż 4.00,
    b) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ocenionymi na nie mniej niż 4 pkt. (w skali 0 – 5 pkt.) przez kierownika studiów na podstawie sprawozdania z działalności naukowej przedłożonego przez doktoranta (zaopiniowanego przez opiekuna naukowego),
    c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej ocenionym na nie mniej niż 4 pkt. (w skali 0 – 5 pkt.) przez kierownika studiów na podstawie sprawozdania z odbytych praktyk zawodowych (uczestnictwo w prowadzeniu lub prowadzenie zajęć dydaktycznych); sprawozdanie opiniuje samodzielny pracownik naukowy, pod opieką którego doktorant odbywał praktyki zawodowe.

 _

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wypełnij wniosek on-line, zapisz i wydrukuj. Dostarcz do Działu Spraw Studenckich wraz z załącznikami.

Uwaga! Studenci dokumentujący znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, jeżeli posiadają „szczególne” schorzenia, powinni złożyć dodatkowe zaświadczenie lekarza specjalisty, potwierdzające posiadanie tego schorzenia – bez konieczności wskazywania, jakie to schorzenie.

Podstawa prawna:
- art. 21 ust. 2 f ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami) dotyczący sprawozdawczości.
- wyjaśnienia do informacji miesięcznej Inf-1 składanej Zarządowi PFRON w formie dokumentu elektronicznego (SYSTEMe-PFRON).

Uczelnia nie uzależnia przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych od złożenia dodatkowego zaświadczenia lekarza specjalisty, o którym mowa wyżej.

Student ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą poprzez dostęp do ich treści oraz prawo do ich poprawiania (art. 32 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji