O uczelni
Aktualności
Kontakt

dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw. UTH Rad.

Menu Top » O uczelni » Biografie

Wojciech Żurowski, Prorektor ds. badań naukowych, urodził się w 1959 roku w Radomiu. Ukończył Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studia rozpoczął na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budowy Okrętów. Po roku 1981 przeniósł się do Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu na Wydział Mechaniczny, gdzie ukończył studia w roku 1986. Po studiach podjął pracę na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w Instytucie Budowy Maszyn, gdzie pracuje do dziś. W roku 1989 odbył staż przemysłowy w Zakładach Metalowych Łucznik w Radomiu na oddziałach produkcji specjalnej.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Świętokrzyskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn uzyskał 2012 roku na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

W dniu 1 grudnia 2012 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu na Wydziale Mechanicznym.

Aktywność naukowa przez cały okres jego pracy zawodowej koncentruje się wokół problemów fizycznych podstaw trwałości maszyn oraz zagadnieniami technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń.

Wojciech Żurowski jest autorem lub współautorem 14 książek i podręczników na temat konstrukcji i badań amunicji i uzbrojenia, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, przetwórstwa tworzy sztucznych i tribologii. Napisał ponad 80 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym najbardziej renomowanych jak np. „Wear”. Przewodniczył lub był członkiem rad naukowych i komitetów organizacyjnych wielu konferencji naukowych. Zaprezentował także ponad 40 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Należy do zespołu redakcyjnego czasopisma Urządzenia dla Energetyki. Wykonał ponad 500 ekspertyz dla potrzeb przemysłu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Towarzystwa Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych SIMP, Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń, Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, South African Institute of Tribology (RPA) i Society of Tribologists and Lubrication Engineers (USA).

Od roku 2001 współpracował z Instytutem Organizacji i Ochrony Pracy w Radomiu w zakresie zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy. W latach 2002-2004 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Prowadził tam wykłady z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy i oceny ryzyka.

Od listopada 2012 jest Kierownikiem Zakłady Podstaw Konstrukcji Maszyn, w latach 2013-2016 był Dyrektorem Instytutu Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Od roku 1997 jest biegłym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z zakresu maszyn i urządzeń. Wykonywał opinie dla wielu instytucji w Polsce, w tym m.in. dla Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Sądów Okręgowych i Prokuratur z całego kraju.

Ma dwoje dorosłych dzieci. Jego zainteresowania pozanaukowe dotyczą historii techniki wojskowej (szczególnie morskiej), fotografii i dobrej kuchni.


do góry
wyślij
drukuj