AKTUALNO¶CI
WYDZIA£
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKO¶CI KSZTA£CENIA
KIERUNKI KSZTA£CENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Zaproszenie na konferencjÍ

AKTUALNO¶CI

 Wydzia≥ Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pu≥askiego w Radomiu

oraz

Krajowy ZwiĪzek Rewizyjny Spó≥dzielni Inwalidów i Spó≥dzielni Niewidomych

zapraszajĪ na konferencjÍ na temat:

 

Spó≥dzielnie socjalne osób prawnych miejscem reintegracji spo≥eczno-zawodowej osób niepe≥nosprawnych 

-  od terapii zajÍciowej do pracy zawodowej

organizowanĪ w ramach projektu PrzedsiÍbiorczo∂ś spo≥eczna dla niepe≥nosprawnych - upowszechnianie dobrych praktyk.

Termin: 24.11.2016 r. (czwartek)

Miejsce konferencji: Wydzia≥ Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Radom, ul. Chrobrego 31

Udzia≥ w konferencji jest bezp≥atny

 


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydzia≥ Ekonomii i Finansůw.