1

Aktualności

W dniu 2 grudnia 2016 r. Instytucja Pośrednicząca ogłosiła listę projektów z pozytywnym wynikiem - rekomendowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej II stopnia konkursu nr POIS/1/1.3.1/2015 dla Działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Projekt UTH Radom znalazł się na niej na 7. miejscu, spośród 21 zakwalifikowanych. 
Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej -  www.nfosigw.gov.pl


do góry
wyślij
drukuj