AKTUALNO¶CI
WYDZIA£
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKO¶CI KSZTA£CENIA
KIERUNKI KSZTA£CENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Uprawnienia do prowadzenia studiůw I i II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza o profilu ogůlnoakademickim

AKTUALNO¶CI

Z przyjemno∂ciĪ informujemy, Ņe na mocy decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 26 paľdziernika 2020 r. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu≥askiego w Radomiu otrzyma≥ uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza o profilu ogólnoakademickim.

 

 

 

Z powaŅaniem

 

dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad.

Dziekan Wydzia≥u Ekonomii i Finansów


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydzia≥ Ekonomii i Finansůw.