AKTUALNO¶CI
WYDZIA£
KATEDRY
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKO¶CI KSZTA£CENIA
KIERUNKI KSZTA£CENIA
STUDIA DOKTORANCKIE
PRACA ZDALNA
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

VIII MiÍdzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka ∂wiatowa - wyzwania XXI wieku"

AKTUALNO¶CI

 

Konferencja odbÍdzie siÍ w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Link do zespo≥u, na którym odbÍdzie siÍ konferencja, znajduje siÍ poniŅej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1c0652e03db4ea7968c8fefe42329db%40thread.tacv2/1607946332890?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9330f9b-2e6b-4b8f-989d-43d84f0613c2%22%2c%22Oid%22%3a%22cecb8dfe-4ff7-42cc-8fcd-27954645271c%22%7d


Agenda konferencji - do pobrania.


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 2019 Wydzia≥ Ekonomii i Finansůw.