Misje i cele Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu
Kształcenie Kadry
Stan kadrowy i infrastrukturalny
Współpraca Centrum z jednostkammi zewnętrznymi
Struktura organizacyjna
Kontakt
logo_pr3

Misje i cele Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu    

Uchwałą Senatu UTH Radom nr 000-1/9/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku zmianie uległa nazwa z Centrum Eksploatacji Kolei Dużych Prędkość na Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu.

Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu stwarza istotną szansę wykorzystania potencjału badawczego istniejącego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zgrupowanego na kilku wydziałach w celu podjęcia procesów badawczych i kształcenia na trzech poziomach.

Istniejący potencjał kadrowy gwarantuje prowadzenie procesów badawczych oraz ksztalcenie na wysokim poziomie merytorycznym. Efekty takie można uzyskać dzięki rozwojowi istniejącej infrastruktury badawczej, która w chwili obecnej stanowi podstawę dla dalszego jej rozwoju. Potencjał merytoryczny kadry gwarantuje wysoki poziom techniczny i technologiczny rozbudowy zaplecza badawczego i dydaktycznego. Zadania te będą nakierowane na procesy eksploatacyjne Kolei Dużych Prędkosci (KDP) oraz mogą być wykorzystywane dla wszystkich rodzajów transportu kolejowego.

Podstawowe cele Centrum są nakierowane na przeprowadzanie prac badawczych i ich wdrażanie do praktyki. Cele są skoncentrowane wokół tematyki KDP i dotyczą nastepujących zadań:

  • prowadzenie prac analitycznych dotyczących oceny stanu prowadzonych badań i wdrożonych do eksploatacji różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie KDP w różnych krajach.

Takie zadania są stawiane przed wszystkimi zespołami, które będą podejmować prace nad zagadnieniami budowy i eksploatacji KDP. Prowadzi to do syntezy istniejących rozwiązań dla procesów eksploatacji wdrażanych w Polsce. Procesy te muszą być przygotowane na etapie realizacji inwestycji, co będzie gwarantowało powiązanie zagadnień teoretycznych z praktyką.

  • problematyka budowy i eksploatacji nawierzchni dla KDP,
  • zagadnienia trakcyjne.

Ze względu na inne już aktualnie obowiązujące w Polsce zasilania trakcyjne (3 KV stałe) podejmowane są prace związane z trakcją o innym napięciu (2 x 25 KV zmienne). Prace te są prowadzone zarówno w relacji do przyjmowanych rozwiązań inwestycyjnych jak i nastepnie dla procesów eksploatacyjnych.

  • współpraca nawierzchni z pojazdem.

Zadania współpracy taboru z nawierzchnią są prowadzone w pełnym cyklu badawczym, od badań podstawowych do wdrożeń. Aktualną jest kadra, która może taki zakres podjąć. Ten element jest niezwykle ważny ze względu na bezpieczenstwo ruchu, gdyż wszelkie zaniedbania mogą spowodować nieodwracalne, negatywne skutki. Prace te wiążą się z problemami nawierzchni, a także dla procesów eksploatacji z systemami pomiarowymi. W tym obszarze jest kilka zagadnień możliwych do podjęcia uwzględniając nowe narzędzia badawcze np. takie jak: zbiory rozmyte, sieci neuronowe, bifurkację, wrażliwość parametryczną, stateczność techniczno-scholastyczną. Te narzędzia mogą być stosowane również w pozostałych obszarach badawczych. Aktualne w obszarze problematyki KDP w zadaniach współpracy taboru z nawierzchnią, te zadania mają też aplikacje praktyczne.

  • sterowanie Ruchem Kolejowym (SRK) i telekomunikacyjnym,
  • zagadnienia logistyki i zarządzania KDP,
  • zarządzanie wiedzą.

 

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji