Informacje o projekcie    

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu:  

"Budowa zintegrowanego systemu informatycznego
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych w sektorze nauki"

 

Całkowita wartość projektu to 4 373 933,71 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 3 454 040,30 zł (poziom dofinansowania: 85%).

Termin realizacji projektu: 1.10.2011 – 30.11.2015

Projekt nr RPMA.02.01.00-14-090/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Priorytet 2 „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”
 

Obszary realizacji projektu:

 • modernizacja informatycznej obsługi Działu Kadr,
 • wdrożenie nowoczesnych systemów finansowo-księgowych,
 • wyposażenie w narzędzia informatyczne wspierające proces budżetowania i controllingu,
 • zmiana obiegu dokumentów poprzez wprowadzenie e-kancelarii z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
 •  informatyzacja procedur zamówień publicznych,
 • usprawnienia w zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami, gospodarką magazynową, ewidencją i wyceną środków trwałych,
 • wdrożenie systemów informatycznych wspierających proces planowania i realizowania działalności badawczej oraz rozliczania projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnych,
 • kontrolowana dystrybucja informacji o studentach i absolwentach na rynku pracy poprzez elektroniczne zarządzanie informacją o jakości kształconej Kadry,
 •  zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Uczelni,
 • monitoring zainteresowania ofertą edukacyjną Wnioskodawcy,
 • modernizacja sprzętu komputerowego.


Cele szczegółowe projektu:

 • pełna automatyzacja rozliczania wynagrodzeń oraz stworzenie w zakresie systemu elektronicznej komunikacji z organami zewnętrznymi,
 • zmniejszenie pracochłonności czynności księgowo-finansowych w zakresie płatności i prowadzenia rozrachunków,
 • automatyzacja procesów księgowych i rejestracji zdarzeń związanych z gospodarką magazynową, fakturowaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami,
 • przejście z papierowego obiegu dokumentów na elektroniczny, w tym z użyciem elektronicznego podpisu,
 • automatyzacja oraz ułatwienie zarządzania procedurami zamówień publicznych i realizacji zakupów,
 • wyposażenie kierowników projektów badawczych w narzędzia wspierające procesy planowania, realizacji i rozliczania tych projektów,
 • monitoring dostępu do pomieszczeń na terenie Uczelni połączonego z systemem szacowania zainteresowania ofertą edukacyjną,
 • promocja studentów poprzez stworzenie bazy informacji o absolwentach uczelni, ich kompetencjach wraz z możliwością nawiązania kontaktu przez potencjalnych pracodawców (przedsiębiorców) poprzez biuro absolwentów.