O uczelni

Menu Top

Historia
Władze Uczelni
Skład Senatu UTH Rad.
Doktorzy honoris causa
Strategia rozwoju na lata 2017 – 2021
Plan sytuacyjny budynków UTH Rad.
Konta bankowe Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Korzenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu sięgają utworzonej w Radomiu w 1950 roku Szkoły Inżynierskiej NOT i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W 1965 roku została powołana na jej bazie Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, przekształcona w 1967 r. w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską a następnie w Politechnikę Świętokrzyską. Niezależną działalność rozpoczęła w 1978 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska przyjmując imię Kazimierza Pułaskiego. W 1996 roku nazwa Uczelni uległa zmianie na "Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego".
Przez szereg lat kolejne władze Uczelni zabiegały o jej nieustanny rozwój oraz wzrost znaczenia w świecie uczelni wyższych naszego kraju.

W dniu 11 września 2012 roku, na mocy ustawy sejmowej z dnia 27 lipca 2012 roku, Politechnika Radomska została przekształcona w Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Obecnie jest jedyną publiczną wyższą uczelnią w regionie radomskim, która posiada bardzo szeroką i bogatą ofertę dydaktyczną. Kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, artystycznych oraz humanistycznych i związanych z naukami o zdrowiu. UTH w Radomiu to uczelnia stabilna i dojrzała, posiadająca ogromne doświadczenie, co potwierdza wiele pokoleń dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów. To również Uczelnia posiadająca autonomiczność akademicką, bogatą infrastrukturę i potencjał naukowo-dydaktyczny, gwarantujący wysoki , europejski poziom kształcenia. Jest Uczelnią liczącą się zarówno z potrzebami swoich studentów, ich pomysłami i oczekiwaniami, ale również otwartą na oczekiwania regionu. Rozwija także szeroką współpracę naukowo-badawczą w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu.

Od 2012 roku na Uczelni funkcjonowało  8 wydziałów w tym 4 techniczne (Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, Wydział Mechaniczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz Wydział Informatyki i Matematyki) i 4 nietechniczne (Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Wydział Filologiczno - Pedagogiczny oraz Wydział Sztuki).

Wejście w życie - z dniem 1 października 2018 roku - nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wymusiło szereg zmian w świecie akademickim naszego kraju, w tym także naszej Uczelni. Dostosowania do nowych przepisów wymagał Statut Uczelni, który uchwalony został w maju 2019 roku.

Efektem dostosowania przepisów do nowej ustawy jest również wprowadzona z dniem 1 października 2019 roku nowa struktura Uczelni. Zgodnie z nią na UTH Radom funkcjonuje obecnie 8 nowoutworzonych jednostek:

 • Wydział Ekonomii i Finansów,
 • Wydział Filologiczno - Pedagogiczny,
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa,
 • Wydział Mechaniczny,
 • Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Wydział Sztuki,
 • Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki.


W ramach nowych Wydziałów działają 34 katedry.

Poza Wydziałami funkcjonują:

 • 2 międzywydziałowe jednostki organizacyjne: Studium Języków Obcych orz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • 3 ogólnouczelniane: Biblioteka Główna, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu,
 • 1 jednostka pozawydziałowa: Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W Uczelni powołana została także Szkoła Doktorska, która rozpocznie kształcenie w dyscyplinach naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria lądowa i transport.

Obecnie Uniwersytet kształci ponad 4000 studentów. Zatrudnia 565 pracowników, w tym 347 nauczycieli akademickich i 218 pozostałych pracowników. Do chwili obecnej Uczelnię  ukończyło ponad 50 tys. studentów.

Proces dydaktyczny w Uczelni przebiega na blisko 40  kierunkach studiów w dwóch formach kształcenia: na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I - go i II - go stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz  studiach III - go stopnia.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora:

 • w zakresie ekonomii,
 • w dyscyplinie towaroznawstwo,
 • w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,
 • w dyscyplinie mechanika,
 • w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,
 • w dyscyplinie transport,
 • w dyscyplinie elektrotechnika.


Od 2009 roku Uczelnia (Wydział Mechaniczny) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Drugie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport Uczelnia (ówczesny Wydział Transportu) otrzymała w październiku 2011 roku, a w 2018 roku uprawnienia w dyscyplinie sztuki piękne uzyskał Wydział Sztuki.


W Uczelni, jako organ, działa Rada Uczelni, powołana przez Senat w marcu 2019 roku. W jej skład wchodzi 7 osób, w tym 3 spoza wspólnoty UTH Radom. Przewodniczącą Rady jest Pani Anna Szczygielska - Zakłady Automatyki ,,Kombud" SA Radom.

Uczelnia dysponuje 3 domami akademickimi, w których do dyspozycji studentów przeznaczyła blisko 800 miejsc.

W UTH Radom działa Samorząd Studencki, będący organizatorem największej imprezy studenckiej - Jesieni Studenckiej. Działają także organizacje studenckie: Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Koło Akademickie KSM), Stowarzyszenie Twórców Akademickich "Cykl", a także będący dumą Uczelni - Chór Akademicki Uniwersytetu. Na Uczelni funkcjonuje również wiele studenckich kół naukowych.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny realizuje badania naukowe w zakresie:

 • prac naukowo-badawczych zleconych,
 • projektów badawczych tzw. grantów,
 • zadań badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej,
 • badań własnych.


Uczelnia rozwija szeroką współpracę z zagranicą w ramach programu  Eramsus+.
Erasmus+ to europejski program, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2014-2020, oferujący wsparcie finansowe dla instytucji
i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń oraz młodzieży i sportu. Celem Programu Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Możliwe są następujące działania w ramach programu Erasmus+:
Akcja 1 Mobilność edukacyjna obejmuje działania związane z wyjazdami w celach edukacyjnych.
Akcja 2 Projekty międzynarodowe, w tym partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy i budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w  Radomiu posiada 55 umów bilateralnych z Uczelniami z Unii Europejskiej, w ramach których studenci i pracownicy mogą uczestniczyć w wymianie.

Grupy studentów wyjeżdżają także na obozy naukowe, wycieczki dydaktyczne i plenery.

Uczelnia w 2011 roku uruchomiła Centrum Eksploatacji i Bezpieczeństwa Transportu działające przy Wydziale Transportu i Elektrotechniki i Informatyki, które stwarza istotną szansę wykorzystania potencjału badawczego istniejącego zgrupowanego na kilku wydziałach.


Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny posiada jedną z najnowocześniejszych bibliotek naukowych w Polsce z ponad 100 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i komputerowych baz danych. Bogaty księgozbiór chroni elektroniczny system zabezpieczeń. Biblioteka Główna naszej Uczelni jako pierwsza w Polsce uruchomiła Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz Elektroniczny Punkt Informacji Patentowej.

Na Uczelni czynnie działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem Uniwersytetu jest dokształcanie osób dorosłych niebędących studentami, które chcą nadal rozwijać swą wiedzę i zainteresowania poprzez podejmowanie kształcenia poza tokiem studiów w formie zbliżonej do kształcenia w szkołach wyższych.

Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu to Uczelnia nowoczesna, innowacyjna, wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa oraz przedsiębiorców, nieustannie dostosowująca zakres i jakość kształcenia do aktualnego zapotrzebowania gospodarki i rynku pracy. Podejmuje trud podążania za nowoczesnymi technologiami i nieustannie rozwija proces informatyzacji. Dysponuje doskonale rozwiniętą siecią komputerową. Na każdym wydziale funkcjonują kioski multimedialne, studenci otrzymują legitymację elektroniczną. Kandydaci na studia i studenci mają dostęp do wszelkich istotnych informacji i załatwiania spraw dotyczących studiów i Uczelni dzięki wdrożonym systemom informatycznym.

Informacji o Uczelni udziela dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Rad. - Rzecznik Prasowy Uniwersytetu - rzecznikprasowy@uthrad.pl