Jakość kształcenia

Menu

Aktualności
Skład osobowy UZJK
Akty prawne
Badanie Jakości Kształcenia na UTH Rad.

 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma na celu zapewnienie i podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Jest on zgodny ze standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) oraz misją i strategią UTH Radom.
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia zawiera rozwiązania w zakresie monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach studiów prowadzonych w UTH Radom.
System funkcjonuje w oparciu o uczelniane, krajowe i międzynarodowe dobre praktyki, zaangażowanie całej wspólnoty akademickiej i świadome współtworzenie kultury jakości: z poszanowaniem wartości i tradycji akademickich, autonomii i specyfiki wydziałów oraz jednostek międzywydziałowych, z uwzględnieniem interesariuszy zewnętrznych.

Zasadniczym celem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH Radom jest budowanie uczelnianej kultury jakości kształcenia oraz wspieranie osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia, w tym w szczególności:

 1. stałe doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach studiów w celu dostosowania do wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego,
 2. doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego,
 3. zwiększanie podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia,
 4. zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o procesie kształcenia w UTH Rad.,
 5. podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności oferty Uczelni na rynku usług szkolnictwa wyższego (regionalnym, krajowym i zagranicznym).

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje procedury i rozwiązania w następujących obszarach:

 1. monitorowanie i przegląd programów studiów,
 2. zapewnianie właściwego doboru i jakości kadry dydaktycznej,
 3. ocena procesu nauczania, w szczególności wyników nauczania i osiąganych zakładanych efektów uczenia się oraz zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, oraz jakości zajęć dydaktycznych,
 4. ocena warunków realizacji zajęć dydaktycznych i środków wsparcia dla studentów i doktorantów,
 5. ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia,
 6. informowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o procesie kształcenia.

  Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje Rektor.

Strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH Radom tworzą:
1) Rektor,
2) Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich,
3) stała Komisja Senacka ds. Kształcenia,
4) Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
5) Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
6) Wydziałowe struktury Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:
- Dziekan Wydziału,
- Prodziekan,
- Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia,
- Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia,
- Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Uczenia się,
- Rada Programowa,
7) struktury Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostkach międzywydziałowych:
- Przedstawiciel jednostki międzywydziałowej w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia,
- Zespół ds. Jakości Kształcenia w jednostce międzywydziałowej.
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia podlega Rektorowi oraz pełni wobec niego funkcję doradczą i rekomendacyjną.