O czasopiśmie
Numery / Archive
Rada Naukowa / Scientific Board
Redakcja / Editoriar Board
Recenzenci / Reviewers
Submission Policy
Do pobrania / Download
Kontakt / Contact
 

 

 

O czasopiśmie   

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu pierwszy numer nowego czasopisma naukowego "'Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne", które będzie ukazywało się jako kwartalnik w formie elektronicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Profil periodyku odzwierciedla kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz bogaty dorobek naukowy jego pracowników. Edycja czasopisma stworzy pracownikom wydziału nie tylko nową platformę publikacji ich dorobku naukowego, ale również umożliwi badaczom z innych środowisk (w tym również ze środowisk zagranicznych) udział w dyspucie naukowej, toczącej się na jego łamach. Czasopismo jest bowiem otwarte dla wszystkich, których zamiłowanie badawcze i poszukiwanie prawdy skłania do dzielenia się wynikami badań i poddawania tych wyników osądowi ogółu.

Periodyk ma charakter interdyscyplinarny. Łączy ze sobą elementy dyscyplin naukowych, kluczowych dla poznania teoretycznych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania gospodarki oraz społeczeństwa. Już klasycy ekonomii wyrażali pogląd, że bez dobrego prawa, egzekwowania umów oraz sprawnej administracji nie może być mowy o efektywnej gospodarce wolnorynkowej. Połączenie zatem wysiłków badawczych ekonomistów, prawników oraz administratywistów może zaowocować zupełnie nowymi wnioskami, wykraczającymi poza horyzont poznawczy pojedynczych dyscyplin.

Zachęcamy również do udziału w tej dyspucie przedstawicieli pozostałych dyscyplin, zajmujących się badaniami nad gospodarką i społeczeństwem: socjologów, politologów, psychologów społecznych, filozofów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych.

Oddając do Państwa dyspozycji nowe czasopismo naukowe, wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, życzymy przyjemnej lektury oraz wyrażamy nadzieję na konstruktywną współpracę z zespołem redakcyjnym czasopisma.

                    W imieniu zespołu redakcyjnego

      dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH Rad.

Redaktor Naczelny

  
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki.