"Termomodernizacja budynku IEPiM UTH Radom"

 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu:

"Termomodernizacja budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn 
UTH Radom”

Całkowita wartość projektu to 5 349 880,77 zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 3 604 645,28 zł

Termin realizacji projektu: 31.01.2017 – 30.09.2019

Projekt nr POIS.01.03.01-00-0055/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt przewiduje termomodernizację budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, ul. Chrobrego 45 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Prace termomodernizacyjne w obiektach polegać będą na modernizacji instalacji c.o., modernizacji oświetlenia, montażu paneli fotowoltaicznych, wprowadzeniu systemu zarządzania energią, dociepleniu stropodachu, modernizacji systemu wentylacji mechanicznej, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych, dociepleniu dachu, wymianie okien oraz montażu nowych płyt warstwowych rdzeniowych na ściany zewnętrzne obiektu.

Cele projektu:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • efektywność energetyczna,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez poprawę jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego,
 • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze i oświetlenia,
 • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
 • wykorzystanie OZE,
 • poprawa warunków użytkowania obiektów.

 Korzyści wynikające z realizacji projektu kształtują się następująco:

 • poprawa termoizolacyjności obiektu (dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm termoizolacyjności),
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (SO2,NOx,Co,Co2,pył),
 • korzystanie z OZE,
 • poprawa warunków życia mieszkańców Województwa Mazowieckiego
 • poprawa warunków do pracy dla użytkowników budynku,
 • poprawa estetyki otoczenia.

Cele społeczne, jakie zostaną osiągnięte dzięki inwestycji:

 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu,
 • poprawa warunków do pracy,
 • dochody lub oszczędności dla miejscowych interesariuszy.