"Działania energooszczędne w budynku WNEiP UTH Radom"

  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu:

"Działania energooszczędne w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom"

Całkowita wartość projektu to 3 243 017,36 zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 2 185 530,04 zł

Termin realizacji projektu: 08.08.2019 – 31.12.2020

Projekt nr POIS.01.03.01-00-0087/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt przewiduje termomodernizację budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, ul. Chrobrego 31 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Prace termomodernizacyjne w obiekcie polegać będą na modernizacji instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego, modernizacja systemu wentylacji i wprowadzeniem systemu zarządzania energią, modernizacji oświetlenia, montażu paneli fotowoltaicznych.

Cele projektu:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • efektywność energetyczna,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez poprawę jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego,
 • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze i oświetlenia,
 • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
 • wykorzystanie OZE,
 • poprawa warunków użytkowania obiektów.

Korzyści wynikające z realizacji projektu kształtują się następująco:

 • poprawa termoizolacyjności obiektu (dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm termoizolacyjności),
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (SO2,NOx,Co,Co2,pył),
 • korzystanie z OZE,
 • poprawa warunków życia mieszkańców Województwa Mazowieckiego
 • poprawa warunków do pracy dla użytkowników budynku,
 • poprawa estetyki otoczenia.

Cele społeczne, jakie zostaną osiągnięte dzięki inwestycji:

 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu,
 • poprawa warunków do pracy,
 • dochody lub oszczędności dla miejscowych interesariuszy.