Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

MOSTECH - system mobilności studentów    

Studenci » Studia »

MOSTECH - SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych w listopadzie 2004 roku, mając na uwadze:
 • potrzebę stworzenia warunków prawidłowego wdrażania Procesu Bolońskiego,
 • doskonalenia procesu kształcenia,
 • ułatwienie krajowej wymiany studentów,
wystąpiła z wnioskiem do Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) o podjęcie wspólnych działań na rzecz wprowadzenia od roku akademickiego 2005/2006, programu mobilności studentów kierunków technicznych. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) zawarła takie porozumienie określając cele porozumienia i zasady studiowania w uczelniach technicznych.

Politechnika Radomska w roku 2005 przystąpiła do Porozumienia polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH.

Pobierz wniosek:
Czym jest MOSTECH?
Program mobilności studentów MOSTECH daje możliwość odbywania części studiów poza uczelnią macierzystą.
Z programu może skorzystać każdy student, po zaliczeniu drugiego roku studiów, który ma wyraźnie sprecyzowane zainteresowania naukowe i chciałby je pogłębić w innych uczelniach. Koordynatorem wymiany studentów jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych.

W programie uczestniczy 25 uczelni:
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku - Białej
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Radomska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Szczecińska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Regulamin programu MOSTECH

§ 1
Założenia ogólne systemu MOSTECH
 1. Sygnatariusze porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycia części studiów poza uczelnią macierzystą.
 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów.
 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.
§ 2
Procedury wymiany
 1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.
 2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:
  1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,
  2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienie miejsc,
  3. uczelnie przesyłają do KAUT listy kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,
  4. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listy kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,
  5. Studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,
  6. Po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.
§ 3
Realizacja programu studiów i zasady zaliczania
 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w macierzystej uczelni.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta, w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą, obowiązuje regulamin studiów uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestry realizowane poza uczelnią macierzystą, na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i karty egzaminacyjnej przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.
§ 4
Warunki uczestnictwa studentów w wymianie
 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.
 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie części studiów w innej uczelni, jeśli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.
 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.
§ 5
Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6
Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

§ 7
Regulaminy stbudiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8
 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.
 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach i za zgodą KRPUT.
Szczegółowych informacji udzielają dziekanaty poszczególnych wydziałów.

Wolne miejsca w uczelniach partnerskich można sprawdzić pod adresem: www.kaut.agh.edu.pl


Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji