Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego    

Studenci » Organizacje »

Budynek Rektoratu UTH Radom, pokój numer 13
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
tel.: +48 (48) 361-73-86
e- mail: samorzad@uthrad.pl


Przewodniczący: Wojciech Janas

 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zwany dalej Samorządem, stanowią wszyscy studenci Uniwersytetu. Samorząd jest jedynym niezawisłym i demokratycznym wyrazicielem interesów całej społeczności studenckiej Uniwersytetu.

 

Samorząd Studencki w swej naturze jest instytucją, której siłą napędową są STUDENCI i sprawy z NIMI związane i to za ICH przyczyną istnieje i z myślą o NICH działa. Ich nadrzędnym celem jest wykreowanie wizerunku Samorządu Studenckiego, z którym będą mogli utożsamiać się wszyscy studenci UTH Radom.

Na bieżąco współpracuje z Władzami Uczelni i Wydziałów w celu kontroli i poprawy jakości kształcenia, dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku, sprawach podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów przy tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów. Samorząd Studencki UTH Radom wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, doinwestowania Uczelni, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów. Uczestniczy w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów. Stara się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomaga studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z Uczelni, miejsca w domu studenckim oraz broni przestrzegania i poszanowania praw studenta.

Samorząd Studencki kreuje życie kulturalne środowiska studenckiego. Jest organizatorem największej imprezy, jaką jest święto studentów – Wiosna Studencka oraz prowadzi działalność charytatywną. Organizuje szereg imprez dla studentów naszej Uczelni, które to imprezy mają na celu urozmaicenie sposobów na spędzanie czasu studiów oraz ułatwiają studentom aklimatyzacje na Uczelni. Ponadto inicjuje i organizuje okolicznościowe spotkania studentów z władzami Uczelni. Przedstawiciele URSS uczestniczą również w różnego rodzaju konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów RP oraz samorządy innych szkół wyższych.

Najkrótsza odpowiedź na pytanie, „Czym jest Samorząd Studencki”, brzmi: są to wszyscy studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Po to, żeby głos społeczności studenckiej był silny, słyszalny, żeby mógł wpływać na sprawy Uczelni i poszczególnych wydziałów, wybierani są jej przedstawiciele. To oni działając w oficjalnych strukturach reprezentują brać studencką, dbają o ich sprawy.

Członkowie Samorządu Studenckiego, są to osoby mające  doświadczenie w przygotowywaniu różnorakich przedsięwzięć, nabyli je podczas organizowania szeregu imprez oraz poprzez swoją działalność. Są to ambitni i wykształceni młodzi ludzie, którzy poza studiowaniem pragną wykazać się również na innym polu.


Skład URSS UTH Radom:

 1. Janas Wojciech, II rok, Wydział Mechaniczny – Przewodniczący URSS
 2. Smaga Klaudia, III rok, Wydział FiP – Wiceprzewodnicząca URSS
 3. Malinowska Dominika, II rok, Wydział MTiW – Sekretarz URSS

 4. Burzyńska Martyna, I rok II stopnia, Wydział Ekonomiczny
 5. Chojnacki Piotr, I rok II stopnia Wydział TiE
 6. Hyra Joanna, przewodnicząca Rady Mieszkańców D.S. 1 "Wcześniak"
 7. Jaszczołt Piotr, IV rok, Wydział MTiW
 8. Kaprzyk Aleksandra, II rok II stopnia Wydział NoZiKF
 9. Kowalczyk Krystian, przewodniczący Rady Mieszkańców D.S. 3 "Bliźniak"
 10. Lis Aleksander, IV rok, Wydział IiM
 11. Lis Weronika, II rok II stopnia, Wydział Ekonomiczny
 12. Majchrzak Paulina, przewodnicząca Rady Mieszkańców D.S. 2 "Walet"
 13. Marglewska Agata, II rok, Wydział Sztuki
 14. Musiałek Karol, IV rok, Wydział Mechaniczny
 15. Okrój Wojciech, II rok, Wydział TiE
 16. Oviisienki Liudmyla, II rok, Wydział Sztuki
 17. Stolarczyk Aneta, II rok II stopnia, Wydział FiP
 18. Warchoł Bartosz, II rok, Wydział NoZiKF
 19. Zamkowski Marcin, IV rok, Wydział IiM
   

Przedsięwzięcia realizowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego:

 • „Wiosna Studencka” na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest głównym organizatorem „Wiosny Studenckiej” na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. Impreza ta jest największą organizowaną przez studentów w Radomiu i okolicach. W czasie Wiosny Studenckiej organizowane są koncerty, zabawy, dyskoteki, zawody sportowe oraz turnieje. Cieszą się one ogromną popularnością i zainteresowaniem studentów, jak również mieszkańców miasta Radomia.

 • „Dni Studenta”

W Klubie Studenckim „Alibi”(dawne Atrium) – najstarszym miejscu w Radomiu związanym z kulturą akademicką – co roku odbywa się cykl imprez pod nazwą „Dni Studenta”. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego organizuje imprez kulturalno – rozrywkowych dla studentów naszej uczelni. Głównym celem organizatorów jest propagowanie kultury akademickiej oraz szukanie nowych sposobów na zapewnienie rozrywki studentom w naszym mieście.

 • Obóz Adaptacyjny Roku „O”

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego jest organizatorem „Obozu Adaptacyjnego roku O” dla przyszłych studentów Naszej Uczelni. W programie obozu znajduje się m.in. blok szkoleń samorządowych, ABC studenta I - go roku, spotkania z władzami Uczelni, zapoznanie się z regulaminem studiów itp.

Obóz Adaptacyjny Roku Zerowego jest imprezą jakoby inaugurującą rok akademicki jeszcze przed tym, jak na Auli Uniwersytetu zabrzmi „Gaudeamus”. Udział w tradycyjnym „adapciaku” wziąć może każdy nowo przyjęty student radomskiej uczelni. Jest to impreza integracyjna – organizowana wprawdzie przez studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, lecz skierowana do studentów bez względu na macierzystą uczelnię. To właśnie na „zerówce” studenci starszych roczników wprowadzają młodszych kolegów w arkana studiowania, przedstawiają zasady panujące na uczelni. Celem organizowania Obozu Adaptacyjnego Roku Zerowego jest tradycyjna integracja środowiska akademickiego naszego miasta zanim jeszcze rozpoczną się pierwsze zajęcia. Jednym z założeń jest zapoznanie uczestników z zasadami panującymi na danej uczelni, specyfiką poszczególnych kierunków i regułami studiowania. Podczas obozu „zerówkowicze” mają okazję uczestniczyć w obozowych imprezach odbywanych według niepisanych, tradycyjnych zasad studenckich. Nie obyłoby się również bez rekreacji – wycieczki po górach są świetną okazją dla uczestników obozu do czynnego wypoczynku podczas ich  pierwszych studenckich wakacji.
 

 • Spotkania okolicznościowe Władz Uczelni ze środowiskiem akademickim

W celu lepszej integracji środowiska akademickiego URSS organizuje szereg spotkań studentów z władzami Uczelni najważniejsze z nich to:

- Spotkanie integracyjne uczestników obozu zerowego z władzami Uczelni,

- Spotkanie Wigilijne,

-  Spotkanie Wielkanocne.


 • Szkolenia Samorządowe i konferencje

Działacze samorządu studenckiego to ludzie ambitni, którzy w celu podnoszenia swoich kwalifikacji organizują liczne szkolenia oraz uczestniczą w konferencjach organizowanych przez samorządy innych szkół. Najważniejsze konferencje to:

- Konferencje organizowane w ramach Forum Uczelni Technicznych,

- Konferencje organizowane przez Parlament Studentów RP.


Poza organizowaniem tak dużych imprez rozrywkowych URSS zajmuje się wieloma zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem Uczelni najważniejsze z nich to:

 • obrona praw studenta;
 • zabieganie o godziwe warunki studiowania oraz poprawę warunków socjalno - bytowych studentów;
 • inspirowanie i opiekę nad studencką działalnością naukową i sportową;
 • reprezentowanie studentów wobec organów Uczelni oraz na zewnątrz niej;
 • uchwalanie regulaminu Samorządu Studenckiego;
 • decydowanie w porozumieniu z Rektorem w sprawach dotyczących wydatkowania środków finansowych na cele studenckie oraz odpłatności za miejsce w domu studenta;
 • delegowanie przedstawiciela Samorządu do Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej;
 • wybór i odwołanie przewodniczącego URSS;
 • powołanie stałych i doraźnych komisji URSS do określonych celów oraz przewodniczących tych komisji, a także określanie kompetencji, zakresu i trybu ich działania;
 • zatwierdzenie składu Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego;
 • delegowanie przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej;
 • desygnowanie przedstawicieli studentów do Rady Bibliotecznej i Rady Jednostek Międzywydziałowych;
 • występowanie do Rektora z wnioskiem o przyznanie studentom nagród i wyróżnień.

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji