Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku    

Studenci » Uniwersytet Trzeciego Wieku »

WolnyPodstawy prawnePodstawy prawne
 1. HISTORIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 4. ZADANIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

 

 

 

HISTORIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Początki powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku sięgają 2004 roku, kiedy to profesorowie Katedry Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego ówczesnej Politechniki Radomskiej Ełła Bulicz i Igor Murawow utworzyli, w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Waleologicznego, Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym osoby w wieku poprodukcyjnym mogły intensywnie spędzać czas, poszerzać wiedzę i umiejętności, uczestniczyć w zajęciach wzmacniających sprawność intelektualną i fizyczną. Kierownikiem UTW została prof. Ełła Bulicz, a Przewodniczącym Rady Samorządu Słuchaczy – Kazimierz Kucharski. Sprawy organizacyjne prowadziła Lidia Przyborowska. Zajęcia odbywały się na Wydziale Nauczycielskim raz, a później dwa razy w miesiącu.

Równocześnie z funkcjonowaniem UTW, prowadzącym działalność dydaktyczno-integracyjną, powstał Otwarty Uniwersytet Ekologiczny, którego kierownikiem została dr Krystyna Krzętowska.

W 2008 r. rektor Politechniki Radomskiej prof. Mirosław Luft, za zgodą Senatu, utworzył Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jednostkę pozawydziałową uczelni. Kierownikiem jej został prof. Wiesław Wasilewski, Radzie Samorządu Słuchaczy nadal przewodniczył Kazimierz Kucharski, a po jego rezygnacji – Leszek Łaciński. Po kolejnej zmianie kierownikiem UTW został prof. Tomasz Budzynowski, a od roku akademickiego 2016/2017 funkcję tę pełni dr Leszek Wianowski. Przewodniczącą Rady Samorządu Słuchaczy jest od roku akademickiego 2013/2014 Zuzanna Łojek-Wianowska.

Uniwersytet stawia sobie za cel aktywizację i integrację ludzi starszych poprzez cykl cotygodniowych wykładów, oraz koła zainteresowań, kluby dyskusyjne, lektoraty języków obcych, gimnastykę,  imprezy kulturalne, rekreację i turystykę.

Wykłady odbywają się w każdy wtorek a wykładowcami są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz osoby zaproszone do współpracy.

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

 

 

 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

KIEROWNICTWO UTW

Prof. UTH dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski  -  kierownik UTW

 

RADA SAMORZĄDU SŁUCHACZY UTW

Zuzanna Łojek - Wianowska   -   przewodnicząca

Maria Matyga        -        sekretarz

Stanisława Musiałek       -       skarbnik

Lidia Przyborowska         -         członek

Elżbieta Kocun          -          członek

Jerzy Pluskwa           -          członek

 Kazimierz Piotrowski         -         członek

 

  

ZADANIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

UTW służy zaspokajaniu potrzeb słuchaczy w zakresie:

 • samokształcenia
 • poznania środowiska
 • poszerzenia wiedzy i umiejętności
 • bycia uznanym za część społeczności, grupy
 • efektywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu
 • utrzymywania więzi towarzyskich
 • stymulacji psychicznej i fizycznej

 

 

 

 

 

 

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji